Գրանիշ գրական համայնք հասարակական կազմակերպություն

«Գրանիշ գրական համայնք» հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում գրանցված շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի գլխավոր նպատակը հայոց լեզվի և հայ գրականության պահպանությունը, զարգացումն ու տարածումն է: Հիմնադրվել է 2009 թ-ին մի խումբ գրողների և գրականագետների կողմից:

 

«Գրանիշ  գրական համայնք» հասարակական կազմակերպության նպատակները

ա. Ստեղծել հայ գրողների, գրականագետների, հրատարակիչների և թարգմանիչների գրական բաց համայնք:

         բ. Խրախուսել հայերեն գեղարվեստական գրականության ընթերցանությունը:

        գ. Նպաստել հայ ժամանակակից հեղինակների հանրահռչակմանը Հայաստանում և արտերկրում: 

       դ. Նպաստել հայոց լեզվի պահպանությանը, զարգացմանն ու տարածմանը:

      ե. Ապահովել հայ դասական և ժամանակակից գրական ժառանգության թվայնացումն ու պատշաճ ներկայացումն ինտերնետում և այլ թվային կրիչների վրա:

      զ. Օժանդակել համաշխարհային գրականության հայերեն թարգմանությանը և հայերեն գրականության թարգմանությանն օտար լեզուներով:

      է. Նպաստել սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողների ներգրավմանն ընդհանուր հայ գրական գործընթացում:

     ը. Նպաստել Հայաստանում գրական շուկայի զարգացմանը:

    թ. Օժանդակել գիտելիքի և գրականության հանդեպ հասարակական վերաբերմունքի բարեշրջմանը:

    ժ. Պայքարելով ազատ գիտելիքի հասանելիության, խոսքի ազատության միջազգային նորմերի ամրապնդման ու հեղինակային իրավունքների պաշտպանության համար` նպաստել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

 

    «Գրանիշ  գրական համայնք» հասարակական կազմակերպության շահառուները

  • Բոլոր այն անձինք, ում համար հայերենը մայրենի լեզու է:
  • Հայերեն գրողներն ու ընթերցողները:
  • Հայ և հայերեն գրականության տեղական և միջազգային շուկայի բոլոր մասնակիցները:
  • Հայ և հայերեն գրականության շրջանառությամբ զբաղվող անձինք և հաստատությունները:
  • Հայ գրականությամբ և մշակույթով հետաքրքրված բոլոր անձինք:

 Granish literary community | Non–governmental Organization

Share Button